REGULAMIN

SKLEPU INTERNETOWEGO

MomentsBox

 

 

§1

 Postanowienia wstępne

1.       Administratorem i właścicielem Sklepu Internetowego funkcjonującego pod adresem ul. 17 Sierpnia 12, 41-503 Chorzów a jednocześnie usługodawcą w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną WSSERV Wiktoria Szolc, adres:17 Sierpnia 12/12, 41-503

2.       Tytuły poszczególnych paragrafów mają na celu wyłącznie ułatwienie zapoznania się z treścią Regulaminu i nie mają wpływu na interpretację zawartych w nim postanowień.

3.       Regulamin określa w szczególności: 

a)          rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym opis funkcjonalności Sklepu Internetowego,

b)          warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:

            wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się WSSERV Wiktoria Szolc;

            zakaz dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym;

            sposób i warunki zawarcia i rozwiązania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,

c)          zasady przetwarzania przez WSSERV Wiktoria Szolc danych osobowych Użytkowników,

d)          tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie działania Sklepu Internetowego.

e)          zasady realizacji przez Konsumentów prawa do odstąpienia od umowy,

f)           informacje w zakresie możliwości pozasądowego rozpoznawania sporów.

4.WSSERV Wiktoria Szolc informuje, iż korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem związanym z nielegalnym pozyskaniem danych Użytkowników przez osoby trzecie oraz nielegalnym uzyskaniem przez osoby nieuprawnione dostępu do Konta Użytkownika. W celu zminimalizowania wskazanego ryzyka, WSSERV Wiktoria Szolc rekomenduje Użytkownikom korzystanie z odpowiednich środków technicznych, w szczególności takich jak programy antywirusowe z aktualizowaną na bieżąco bazą wirusów, jak również instalowanie najnowszych aktualizacji do przeglądarek internetowych, programu Java i systemu operacyjnego. Istotnym elementem ochrony Użytkownika przed wskazanymi wyżej zagrożeniami pozostaje odpowiednie zabezpieczenie Hasła, w szczególności nieudostępnianie go osobom trzecim i niepodejmowanie działań ułatwiających osobom trzecim zapoznanie się z Hasłem.

 

§2

Definicje

1.       „Regulamin” – niniejszy dokument.

2.       WSSERV Wiktoria Szolc ul. 17 Sierpnia 12/12 Chorzów

3.       „Użytkownik” – osoba korzystająca z funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym składająca Zamówienia na Produkty;

4.       „Konsument” – Użytkownik będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z WSSERV Wiktoria Szolc, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności która składa Zamówienie.

5.       „Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną” – nieodpłatna umowa zawierana przez Użytkownika oraz WSSERV Wiktoria Szolc poprzez zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu oraz wypełnienia i przesłanie do WSSERV Wiktoria Szolc Formularza Zakupów albo Formularza Rejestracyjnego, na mocy której WSSERV Wiktoria Szolc umożliwia Użytkownikowi korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym składania Zamówień na Produkty, na warunkach wynikających z niniejszego Regulaminu, zaś Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać warunków korzystania ze Sklepu Internetowego wynikających z tego Regulaminu. 

6.       „Konto Użytkownika” – przypisany do danego Użytkownika zbiór zasobów, udostępniany Użytkownikowi za pośrednictwem Sklepu Internetowego, wyłącznie po podaniu przez Użytkownika Hasła, obejmujący dane o Użytkowniku podane podczas rejestracji oraz informacje o aktywności użytkownika w ramach Sklepu Internetowego, z wykorzystaniem, którego Użytkownik może korzystać z funkcji Sklepu Internetowego.

7.       „Adres Mailowy Użytkownika” – adres e-mail Użytkownika, podany podczas procesu rejestracji bądź podczas składania Zamówienia.

8.       „Login” – adres e-mail Użytkownika, podany podczas procesu rejestracji, wraz z Hasłem służący uwierzytelnieniu Użytkownika podczas logowania się na Konto Użytkownika.  

9.       „Hasło” – ustalony przez Użytkownika ciąg znaków, wykorzystywany do uwierzytelniania użytkownika podczas logowania na Konto Użytkownika.  

10.   „Sklep Internetowy” – serwis internetowy prowadzony przez WSSERV Wiktoria Szolc dostępny pod adresem: ul. 17 Sierpnia 12/12, 41-503 za pośrednictwem którego Użytkownik może, poglądowo zapoznać się ze specyfiką i cennikiem oferowanych przez WSSERV Wiktoria Szolc Produktów oraz składać Zamówienia na interesujące Użytkownika produktów.

11.   „Zamówienie” – stworzona przez wypełnienie Formularza Zamówienia i kierowana przez Użytkownika do WSSERV Wiktoria Szolc oferta zawarcia umowy sprzedaży Produktu, składana w sposób umożliwiający identyfikację Użytkownika, zawierająca oznaczenie Produktu stanowiącego przedmiot oferty, dane teleadresowe obowiązujące w przypadku zawarcia umowy sprzedaży i ewentualnie inne informacje podane przez Użytkownika informacje.

12.   „Produkt” – produkt z asortymentu do WSSERV Wiktoria Szolc który może być przedmiotem Zamówienia.

13.   „Formularz Rejestracyjny” – wzór dokumentu w formie elektronicznej, udostępniany Użytkownikowi za pośrednictwem funkcjonalności Sklepu Internetowego, z rubrykami do wypełnienia przez podanie danych zgodnie z objaśnieniami, który po wypełnieniu przesyłany jest do WSSERV Wiktoria Szolc celem założenia Konta Użytkownika.

14.   „Formularz Zamówienia” wzór dokumentu w formie elektronicznej, udostępniany Użytkownikowi za pośrednictwem funkcjonalności Sklepu Internetowego, wypełniany przez podanie przez Użytkownika danych dotyczących przedmiotu Zamówienia, który po jego uzupełnieniu i potwierdzeniu poprawności danych może być wysłany do WSSERV Wiktoria Szolc jak Zamówienie.  

15.   „Usługa” usługa świadczona nieodpłatnie przez WSSERV Wiktoria Szolc na rzecz Użytkownika, na zasadach określonych w Regulaminie, polegająca na udostępnieniu Użytkownikowi funkcjonalności Sklepu Internetowego.

§3

Warunki korzystania ze Sklepu Internetowego

1.       Korzystanie ze Sklepu Internetowego wymaga posługiwania się przez Użytkownika oprogramowaniem w postaci przeglądarki internetowej z obsługą cookies i JavaScript oraz posiadania aktywnego konta e-mail służącego do wysyłania oraz odbierania poczty elektronicznej. 

2.       Użytkownik może przeglądać asortyment Sklepu Internetowego, a także składać Zamówienia bez rejestrowania Konta Użytkownika. Zarejestrowanie Konta Użytkownika umożliwia korzystanie z dodatkowej funkcjonalności, takiej jak śledzenie historii Zamówień i śledzenie statusu złożonego Zamówienia.

3.       W przypadku zarejestrowania Konta Użytkownika, Użytkownik ma prawo w każdym czasie, bez podania przyczyn, zażądać jego usunięcia.

4.       Składanie przez Użytkownika Zamówień za pośrednictwem Sklepu Internetowego oznacza wyrażenie zgody na zawarcie umowy sprzedaży za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. 

5.       Założenie Konta Użytkownika następuje przez wypełnienie Formularza Rejestracyjnego, dostępnego w ramach funkcjonalności Sklepu Internetowego, po wybraniu opcji „Rejestracja”.

6.       Założenie Konta Użytkownika wymaga podania następujących danych: adres e-mail, login, imię, nazwisko, firma (jeśli dotyczy). Ponadto wymagane jest podanie Hasła zabezpieczającego dostęp do Konta Użytkownika. Opcjonalnie – w celu ułatwienia kontaktu – możliwe jest podanie następujących danych kontaktowych: numer telefonu., adres.

7.       Użytkownik odpowiada za zachowanie w tajemnicy przydzielonego mu Loginu oraz Hasła. Użytkownik odpowiada za korzystanie z przydzielonego mu Loginu oraz Hasła przez osoby, które się nimi posługują.

8.       Założenie Konta Użytkownika wymaga wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie przez WSSERV Wiktoria Szolc danych osobowych Użytkownika podanych w Formularzu Rejestracyjnym – w zakresie i na zasadach wskazanych w §7 Regulaminu. 

9.       Po wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego, akceptacji Regulaminu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, Użytkownik otrzymuje na Adres Mailowy Użytkownika wiadomość w postaci e-maila zawierającą link do aktywacji Konta Użytkownika.

10.   Użytkownik ma obowiązek podać podczas rejestracji prawdziwe dane. 

11.   Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić WSSERV Wiktoria Szolc o zmianie danych podanych w Formularzu Rejestracyjnym. Wyłączną odpowiedzialność za aktualność danych podanych w Formularzu Rejestracyjnym ponosi Użytkownik. 

12.   Użytkownik nie może wykorzystywać funkcjonalności Sklepu Internetowego do publikacji lub rozpowszechnia treści bezprawnych, naruszających dobre obyczaje bądź dobra osobiste osób trzecich. 

13. WSSERV Wiktoria Szolc może zablokować lub usunąć Konto Użytkownika:

a)      w przypadku podejmowania przez Użytkownika działań naruszających warunki niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku publikacji przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, naruszających dobre obyczaje bądź dobra osobiste osób trzecich,

b)      w przypadku niewywiązania się przez Użytkownika ze zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży zawartej z WSSERV Wiktoria Szolc w szczególności zaś popadnięcia w zwłokę z zapłatą ceny,

c)      ze względów bezpieczeństwa – w szczególności w przypadku powzięcia uzasadnionych podejrzeń co do uzyskania dostępu do Konta Użytkownika przez osobę nieuprawnioną. 

§4

Składanie zamówień

1.       W celu złożenia zamówienia Użytkownik wypełnia i wysyła elektroniczny formularz zamieszczony na stronie Sklepu Internetowego. Zamówienie traktowane jest jako skierowana do WSSERV Wiktoria Szolc oferta zawarcia umowy sprzedaży na warunkach wskazanych w tym Zamówieniu oraz niniejszym Regulaminie. Złożenie oświadczenia skutkującego obowiązkiem zapłaty za zamówiony Produkt następuje w momencie złożenia Zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. 

2.       W odpowiedzi na zamówienie WSSERV Wiktoria Szolc, w ciągu 24 godzin, wysyła na podany przez Użytkownika adres elektroniczny potwierdzenia złożenia Zamówienia. Do Zawarcia Umowy dochodzi w momencie otrzymania przez Użytkownik potwierdzenia złożenia Zamówienia. 

3.       Jeśli we wskazanym w ust. 1 powyżej terminie nie dojdzie do wysłania potwierdzenia Zamówienia, oferta przestaje wiązać Użytkownika.

4.       Składanie zamówienia rozpoczyna się od dodania do wirtualnego koszyka, poprzez kliknięcie w odpowiednią ikonę, jednego lub większej ilości interesujących Użytkownika Produktów.

5.       Kolejnym krokiem jest przejście do Formularza Zamówienia, w którym – po potwierdzeniu przez Użytkownika zawartości koszyka przez kliknięcie w odpowiednią ikonę, następuje przejście do potwierdzenia danych teleadresowych oraz wybór opcji płatności i sposobu dostawy.

6.       Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Użytkownika niniejszego Regulaminu.

7.       Ostatnim krokiem jest potwierdzenie poprawności danych zawartych w Formularzu Zamówienia. Po sprawdzeniu poprawności danych, Użytkownik dokonuje wysłania Zamówienia przez kliknięcie ikony „złóż zamówienie”. 

§5

Płatność i zasady dostarczania towarów

1.       Użytkownik może zapoznać się z aktualnie dostępnymi zasadami płatności z Produkty na etapie wypełniania Formularza Zamówienia, po przejściu do etapu wyboru formy płatności.

2.       Użytkownik może zapoznać się z aktualnie dostępnymi formami dostawy Produktów oraz kosztami tej dostawy na etapie wypełniania Formularza Zamówienia, po przejściu do etapu wyboru formy dostawy.

3.       Dostawa towaru następuje na koszt Użytkownika, chyba że co innego wynika z wyraźnej informacji podanej Użytkownikowi na etapie składania danego Zamówienia.

4.       Zamówienie dostarczane jest na adres podany przez Użytkownika na Formularzu Zamówienia.WSSERV Wiktoria Szolc nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonywania dostawy wynikającą z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, takich w szczególności jak podanie błędnych danych teleadresowych bądź niezastosowanie się przez Klienta to zasad dostarczania przesyłek stosowanych przez podmiot realizujący dostawę przesyłki. WSSERV Wiktoria Szolc zaleca zapoznanie się z tymi zasadami, poprzez kontakt z wybranym dostawcą bądź odwiedzenie jego witryny internetowej, przed wyborem sposobu dostawy. W przypadku wątpliwości, Użytkownik ma możliwości zwrócić się o informację do WSSERV Wiktoria Szolc, korzystając z adresu ul. 17 Sierpnia 12/12, 41-503 Chorzów

§6

Prawo odstąpienia od umowy

1.       Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w punkcie 6 poniżej. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2.        Bieg terminu do odstąpienia od umowy, w przypadku umowy sprzedaży, rozpoczyna się od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części,

3.       Konsument może odstąpić od umowy składając w tym zakresie WSSERV Wiktoria Szolc jednoznaczne oświadczenie, które przesłane może być w szczególności:

a)       pocztą tradycyjną, na adres ul. 17 Sierpnia 12/12, 41-503 Chorzów

b)      pocztą elektroniczną, na adres: kontakt@momentsbox.pl

WSSERV Wiktoria Szolc zaleca, by w celu usprawnienia obsługi ww. oświadczenie opatrzone było wyraźnym tytułem: „ZWROT TOWARU”.

Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone z wykorzystaniem formularza odstąpienia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, przy czym korzystanie z tego formularza nie jest obowiązkowe.

4.       Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy złożenie oświadczenia w tym zakresie przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5.       W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. W związku z tym Konsument ma obowiązek zwrócić towar WSSERV Wiktoria Szolc, co winno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument złożył WSSERV Wiktoria Szolc oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Dla zachowania tego terminu wystarczy, jeśli Konsument odeśle towar przed upływem 14- dniowego terminu na adres ul. 17 Sierpnia 12/12, 41-503 Chorzów. WSSERV Wiktoria Szolc zaleca, by w celu usprawnienia obsługi ww. przesyłka oznaczona było wyraźnym napisem: „ZWROT TOWARU”.

6.       Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

7.       W przypadku odstąpienia od umowy WSSERV Wiktoria Szolc niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności

8.       Zwrot płatności dokonany zostanie przez przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności – w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

9.    WSSERV Wiktoria Szolc może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania zwracanego towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10.   Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

11.   Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a)      o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b)       w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

d)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§7

Dane osobowe

1.       Administratorem danych osobowych podawanych przez Użytkownika w:

          Formularzu Zamówienia, bądź

          Formularzu Rejestracyjnym,

          bądź formularzu kontaktowym

WSSERV Wiktoria Szolc

2.       Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą w następujących celach:

a)      w odniesieniu do danych podanych w Formularzu Rejestracyjnym – w celu oraz w zakresie niezbędnym do rejestracji i obsługi Konta Użytkownika.

b)      w odniesieniu do  danych podanych w Formularzu  Zamówienia   w celu  obsługi i realizacji Zamówienia,

c)      w odniesieniu do danych podanych w formularzu kontaktowym – w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie.

3.       Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

a)      w zakresie danych osobowych podawanych w Formularzu Rejestracyjnymzgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) która może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem Konta Użytkownika;

b)      w zakresie danych osobowych podawanych w Formularzu Zamówienia – niezbędność przetwarzania tych danych w celu zawarcia z Użytkownikiem, na jego żądanie, umowy sprzedaży Produktu, a następnie w celu jej wykonania przez WSSERV Wiktoria Szolc (art. 6 ust. 1 lit b. RODO).

c)      w zakresie danych podanych w formularzu kontaktowym – zgoda użytkownika wyrażana  przed wysłaniem zapytania.

4.    WSSERV Wiktoria Szolc planuje udostępnić dane Użytkowników podmiotowi świadczącemu usługi hostingowe www.zenbox.pl oraz – w przypadku złożenia Zamówienia – podmiotom obsługującym płatności, oraz podmiotom świadczącym na rzecz WSSERV Wiktoria Szolc usługi kurierskie oraz usługi księgowe.

5.       Dane osobowe przetwarzane będą przez następujący okres:

a)      w zakresie danych podawanych w Formularzu Rejestracyjnym – do czasu cofnięcia zgody lub usunięcia Konta Użytkownika,

b)      w zakresie danych podawanych w Formularzu Zamówienia – przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiła realizacja Zamówienia.

6.     WSSERV Wiktoria Szolc gwarantuje, iż wszelkie dane osobowe przekazane przez Użytkowników będą właściwie zabezpieczone i chronione, a ich przetwarzanie następować będzie  zgodnie z przepisami prawa.

7.       Skorzystanie z uprawnienia do usunięcia danych osobowych może być zrealizowane w szczególności przez wysłanie drogą elektroniczną, na adres kontakt@momentsbox.pl stosownego żądania wraz z podaniem danych Użytkownika.  

8.       Podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak pozostaje niezbędne do odpowiednio – złożenia zamówienia, rejestracji konta lub skorzystania z formularza kontaktowego

9.       Każdy Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez WSSERV Wiktoria Szolc ma prawo do:

a)    dostępu do tych danych osobowych,

b)    sprostowania bądź uzupełnienia tych danych, jeśli nie są one prawidłowe bądź nie są one kompletne (art. 16 RODO),

c)    żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych – przy czym w odniesieniu do sytuacji, gdy podstawą przetwarzania jest umowa prawo to może być realizowane z ograniczeniem do przypadków wskazanych odpowiednio w art. 17 ust. 1 RODO (w stosunku do usunięcia) oraz 18 ust. 1 RODO (w stosunku do ograniczenia);

d)    wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy Użytkownik uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

10.     Dane osobowe Użytkownika nie będą poddawane profilowaniu ani przekazywane do państw trzecich.

§8

Zmiany Regulaminu

1.        WSSERV Wiktoria Szolc uprawniony jest do dokonywania zmian w treści Regulaminu.

2.         Informacja o zmianach zostanie wysłana do Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej, na Adres Mailowy Użytkownika. 

3.       Zmiany wejdą w życie w terminie 7 dni kalendarzowych od daty wysłania wiadomości z informacją o zmianie. 

4.       Zmiany wiążą Użytkownika, jeśli nie złoży on oświadczenia o braku akceptacji na dokonanie zmian – w terminie 7 dni od dnia wysłania do Użytkownika stosownej wiadomości. Oświadczenie Użytkownika może być złożone w formie elektronicznej. Złożenia oświadczenie o niezaakceptowaniu zmian skutkować będzie rozwiązaniem umowy o świadczenie Usługi oraz usunięciem Konta Użytkownika z Sklepu Internetowego.

5.       Zmiany służące wyłącznie poprawie funkcjonalności Serwisu, nienakładające na Użytkowników żadnych obowiązków nie wymagają akceptacji Użytkownika.   

§9

Postępowanie reklamacje

1.      WSSERV Wiktoria Szolc dołoży wszelkich starań, aby działanie Sklepu Internetowego oraz realizowanie Zamówień odbywało się w sposób sprawny i bez zakłóceń. 

2.       Użytkownicy są uprawnieni do składania reklamacji w zakresie działania Sklepu Internetowego.

3.       Złożenie reklamacji następuje w drodze pisemnej, bądź elektronicznej, na adres email kontakt@momentsbox.pl

4.       Użytkownik, zgłaszając reklamację, zobowiązani są korzystać z adresów e-mail podanych w Formularzach Rejestracyjnych bądź podać dane Zamówienia, którego dotyczy reklamacja.

5.       Wiadomość zawierająca reklamację należy opatrzyć tytułem: „REKLAMACJA”. Niedopełnienie tego obowiązku może być przyczyną opóźnienia w rozpoznaniu reklamacji, z przyczyn leżących po stronie Użytkownika. 

6.       W wiadomości należy zamieścić dokładny opis reklamowanej usługi oraz przedmiot i zakres zastrzeżeń. Niedopełnienie tego obowiązku może być przyczyną poważnego opóźnienia w rozpoznaniu reklamacji, z przyczyn leżących po stronie Użytkownika. W uzasadnionych przypadkach WSSERV Wiktoria Szolc może zwrócić się do Użytkownika o udzielenie dodatkowych wyjaśnień.  Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia jej otrzymania. 

7.       W przypadku zwłoki Użytkownika w udzieleniu informacji, o których mowa w pkt 6 powyżej, termin rozpatrywania reklamacji może ulec przedłużeniu. W takim przypadku WSSERV Wiktoria Szolc poinformuje Użytkownika o przyczynach opóźnienia.

8.       O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany w formie mailowej.   

§10

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1.       Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

2.       Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a)      Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b)      Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

3.       Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§11

 Prawa autorskie i prawa do znaku towarowego

Znaki towarowe, zdjęcia, teksty (w tym tekst niniejszego Regulaminu), elementy graficzne, pliki będące na stronie Sklepu Internetowego oraz bazy danych związane z treścią stron internetowych Sklepu Internetowego (a także organizacja i układ tych stron), wraz z kodem zastosowanego oprogramowania, objęte są prawami autorskimi lub prawami do znaku towarowego. Bez uzyskania zgody WSSERV Wiktoria Szolc niedozwolone jest ich kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, użytkowanie czy powielanie w jakiejkolwiek innej formie, w całości jak i w części.